Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://plonsk.pl/rss/aktualnosci.xml http://plonsk.pl/aktualnosci/pzdecyduj-na-co-wydac-150-00000-zl.html http://plonsk.pl/files/news/3333-akt.png Zdecyduj na co wydać 150 000,00 zł Zdecyduj na co wydać 150 000,00 zł 2016-10-26T15:09:37+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/pzdecyduj-na-co-wydac-150-00000-zl.html http://plonsk.pl/aktualnosci/plonski-budzet-obywatelski.html http://plonsk.pl/files/news/3332-akt.jpg Płoński Budżet Obywatelski Płoński Budżet Obywatelski <p> </p> <p><strong>Siłowania zewnętrzna, remont chodnika, drewniane wiaty, a może ławki i kosze. Płońszczanie wybierają trzy projekty, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Swój głos można oddać na stronie www.plonsk.pl.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Mieszkańcy Płońska zadecydują, na co w 2017 roku przeznaczyć 150 tys. zł. Przypominamy, że do 21 października do Urzędu Miejskiego wpłynęło 12 propozycji.</p> <p> </p> <p>W środę, 26 października przedstawiciele Urzędu i Rady Miejskiej pozytywnie ocenili cztery z nich.</p> <p> </p> <p>Na zweryfikowane pod kątem formalnym wnioski głosować można do 7 listopada. Lista projektów dostępna jest na stronie <a>www.plonsk.pl</a>. Zachęcamy do głosowania.</p> <p> </p> <p>Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Płońska, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.</p> <p> </p> <p>Głosowanie odbywa się w formie pisemnej i elektronicznej, z wykorzystaniem:</p> <p>1)     Ankiety online zamieszczonej na stronie internetowej miasta <a>www.plonsk.pl</a>,</p> <p>2)     Ankiety w wersji papierowej dostępnej w Kancelarii Urzędu, ul Płocka 39 (wejście od 1 Maja).</p> <p> </p> <p>Wyniki zostaną podane na stronie internetowej 8 listopada 2016 r. Trzy zwycięskie projekty trafią do projektu budżetu miasta na 2017 r.</p> 2016-10-26T14:49:18+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/plonski-budzet-obywatelski.html http://plonsk.pl/aktualnosci/piaskowe-show-tetiany-galistyny.html http://plonsk.pl/files/news/3330-akt.jpg Piaskowe show Tetiany Galistyny Piaskowe show Tetiany Galistyny <p> </p> <p style="text-align: justify;">We wtorek, 25 października w MCK w ramach Płońskich Spotkań z Mistrzami odbył się koncert wizualno-artystyczny <strong>"PIASKOWE SHOW TETIANY GALITSYNY".  </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Płońskie Spotkania z Mistrzami to cykl imprez organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Kolejne spotkanie już dzisiaj. Tym razem gościem będzie Grażyna Zielińska – Babka Zielarka i nie tylko.</p> 2016-10-26T12:46:56+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/piaskowe-show-tetiany-galistyny.html http://plonsk.pl/aktualnosci/3331-autobus-energetyczny.html http://plonsk.pl/files/news/3331-akt.jpg Autobus energetyczny Autobus energetyczny <p> </p> <p>Zapraszamy do Rynku, gdzie zatrzymał się autobus energetyczny – mobilne centrum edukacyjno – informacyjne. Tylko dziś można dowiedzieć się jak zmienia się klimat i jak tym zmianom zapobiegać.</p> <p>Autobus to element kampanii, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu.</p> <p>Organizatorem kampanii jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Patronatem honorowym objęło kampanię Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo  Środowiska. Patronami medialnymi przedsięwzięcia są: Magazyn Samorządowy Gmina oraz miesięcznik „Czysta Energia”. Projektowi towarzyszy kampania w lokalnej prasie, radiu oraz mediach społecznościowych.</p> <p> </p> <p>Więcej informacji na temat kampanii pod adresem <a href="http://autobusenergetyczny.pl/">www.autobusenergetyczny.pl</a></p> 2016-10-26T13:41:01+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/3331-autobus-energetyczny.html http://plonsk.pl/aktualnosci/3315-plonskie-spotkania-z-mistrzami.html http://plonsk.pl/files/news/3315-akt.jpg Płońskie spotkania z Mistrzami Płońskie spotkania z Mistrzami <p><img src="/files/image/pazdziernik_2016/Zielinska.jpg" alt="" width="602" height="846" /></p> 2016-10-19T08:11:21+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/3315-plonskie-spotkania-z-mistrzami.html http://plonsk.pl/aktualnosci/pazdziernik-miesiacem-wolontariatu-w-mondelez.html http://plonsk.pl/files/news/3328-akt.jpg Październik miesiącem wolontariatu w Mondelez Październik miesiącem wolontariatu w Mondelez <p> </p> <p>W poniedziałek, 24 października grupa pracowników z fabryki Mondelez w ramach wolontariatu pracowniczego porządkowała park przy ulicy Kopernika. Jesiennym porządkom towarzyszyło sadzenie drzewek.</p> <p>Pierwsze drzewko zasadził Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Akcja w Płońsku zorganizowana była we współpracy z Urzędem Miejskim.</p> 2016-10-25T12:40:59+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/pazdziernik-miesiacem-wolontariatu-w-mondelez.html http://plonsk.pl/aktualnosci/informacja-urzedu-miejskiego-w-plonsku-z-dnia-24-pazdziernika-2016-roku.html http://plonsk.pl/files/news/3327-akt.jpg Informacja Urzędu Miejskiego w Płońsku z dnia 24 października 2016 roku Informacja Urzędu Miejskiego w Płońsku z dnia 24 października 2016 roku <p> </p> <p><span>W związku z uchwałą nr XXXVI/274/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 października 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/408/2013 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 października 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych<span class="apple-converted-space"> </span>i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. na lata 2014-2016, informuję że ul. Różana i ul. Malownicza uchwałami Rady Miejskiej w Płońsku zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych i stanowią własność Gminy Miasto Płońsk. Oznacza to, że nakłady na wybudowanie odcinka sieci kanalizacyjnej do granicy nieruchomości przyłączanej ponosi miasto.</span></p> <p> </p> <p><span>Wniosek o wykonanie budowy instalacji kanalizacyjnej na ulicy Malowniczej został złożony 26 kwietnia 2016 r. przez właścicieli działki nr 2601/10, znajdującej się przy ww. ulicy. Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę<span class="apple-converted-space"> </span><br /> i zbiorowym zaopatrzeniu w ścieki „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym<span class="apple-converted-space"> </span>w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji (…)”. Z tego powodu burmistrz przekazał powyższy wniosek Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., a spółka miejska uwzględniła go w przyjętym uchwałą Rady Miejskiej planie.</span></p> <p> </p> <p><span>W lipcu 2016 r. mieszkańcy ulicy Różanej zgłosili potrzebę wybudowania brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej. Ich wniosek również został przekazany przez burmistrza PGK, a następnie zawarty w przedmiotowym planie.</span></p> <p><span>W załączeniu przekazuję wniosek dotyczący budowy kanalizacji w ulicy Malowniczej.</span></p> <p> </p> <p><span>Poniżej przepisy określające obowiązki samorządu gminnego dotyczące budowy urządzeń kanalizacyjnych.</span></p> <p><span>Art. 3 ust. 1 ustawy „Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.” Art. 15 ust. 1 ustawy „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.” Art. 21 ustawy 1. „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej „planem”. Art. 21 ustawy 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3.</span></p> <p><span>Art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (…) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;”.</span></p> <p> </p> <p><span>Filip Przedpełski</span></p> <p><span>podinspektor ds. kontaktów z mediami<br /> Urząd Miejski w Płońsku</span></p> 2016-10-24T15:46:07+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/informacja-urzedu-miejskiego-w-plonsku-z-dnia-24-pazdziernika-2016-roku.html http://plonsk.pl/aktualnosci/turniej-siatkowki.html http://plonsk.pl/files/news/3326-akt.jpg Turniej siatkówki Turniej siatkówki <p> </p> <p>W niedzielę 23 października w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku odbył się turniej piłki siatkowej chłopców połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie wzroku płońszczanina Szymona Stankowskiego .</p> <p>Organizatorem turnieju był klub siatkarski Płońskiego Towarzystwa Siatkówki „PTS Płońsk”.</p> <p> </p> <p>Niedzielny turniej rozgrywany był o Puchar Burmistrza Miasta Płońska. Płońscy siatkarze z rocznika 2005 i młodsi zmierzyli się z zespołem z Dębiny Nieporęt.</p> <p>Łącznie na 4 boiskach drużyny w składzie dwuosobowym (z możliwością rezerwowego zawodnika) rozegrały 15 pojedynków do dwóch wygranych setów  do 25 pkt. Startowało 6 par (5 płońskich i jedna z Nieporętu).</p> <p> </p> <p>Pierwsze miejsce zdobyła para PTS I Płońsk Jakub Kurkowski , Kamil Urbankowski , pokonując wszystkie pary. Drugie miejsce zajęła para PTS II Płońsk Miłosz Szuliński, Oskar Gostomski, trzecie miejsce - PTS V Płońsk Krystian Zieliński , Dominik Borowski / rezerwa Szymon Modrzejewski,  czwarte miejsce Dębina Nieporęt Leon Szczepanek i Maciej Łuszczak,  piąte miejsce dla pary PTS IV Płońsk Patryk Stępiński, Witek Nowicki i 6 miejsce PTS III Płońsk Kacper Rajczak, Jakub Sarzalski.</p> <p> </p> <p>Z rąk Burmistrza Płońska Andrzeja Pietrasika i dyrektora MCSIR  pamiątkowe dyplomy i statuetki dla najlepszych siatkarzy otrzymali:</p> <p>Jakub Urbankowski (MVP Turnieju) oraz 3 pozostałych wyróżnionych siatkarzy: Miłosz Szuliński, Dominik Borowski oraz Leon Szczepanek. </p> 2016-10-24T14:33:22+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/turniej-siatkowki.html http://plonsk.pl/aktualnosci/wyjatkowa-szansa-wolontariat-sukcesu-dla-nastolatkow.html http://plonsk.pl/files/news/3324-akt.jpg Wyjątkowa szansa: wolontariat sukcesu dla nastolatków! Wyjątkowa szansa: wolontariat sukcesu dla nastolatków! <p><a href="/files/image/pazdziernik_2016/bank_zywnosci.JPG"><img src="/files/image/pazdziernik_2016/bank_zywnosci.JPG" alt="" width="1854" height="2625" /></a></p> 2016-10-24T09:46:44+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/wyjatkowa-szansa-wolontariat-sukcesu-dla-nastolatkow.html http://plonsk.pl/aktualnosci/zawiadomienie.html http://plonsk.pl/files/news/3329-akt.jpg Zawiadomienie Zawiadomienie <p> </p> <p><img title="zawiadomienie" src="/files/image/pazdziernik_2016/zawiadomienie.jpg" alt="zawiadomienie" width="1240" height="1754" /></p> 2016-10-25T13:05:31+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/zawiadomienie.html