Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
pochmurno
9°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.plonsk.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

Część dokumentów zamieszczona w postaci niedostępnej cyfrowo (dokumenty pdf w postaci skanów).
Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych.
Część zdjęć nie posiada opisów alternatywnych.

Wyłączenia:
1) multimedia nadawane na żywo;
2) multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
3) dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
4) mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
5) treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
a) które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
b) których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
6) treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
7) treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz 840 oraz z 2023 r. poz. 951), materiały archiwalne w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2393), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
a) wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
b) nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
c) wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
8) treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji;
9) złożone schematy i dokumentacje techniczne w formie nietekstowej.

Powody braku spełniania wymagań

Problemy kadrowe.
Część zdjęć, filmów i dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-22

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Audyt został przeprowadzony w formie samooceny w opaciu o walidatory. Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Drążkiewicz, a.drazkiewicz@plonsk.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 23 663 13 27 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres

- Urząd Miejski w Płońsku
- Płocka 39
- 09-100 Płońsk
- województwo mazowieckie
- powiat płoński
- tel. 236631300

Parking

 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
 • Parking dla klientów urzędu w tym dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od ulicy Popiełuszki.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Możesz skorzystać również z wejścia bocznego, przy którym znajduje się parking dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście boczne znajduje się od ulicy Popiełuszki i jest na poziomie gruntu.

Przestrzeń za wejściem

 • Od drzwi wejściowych głównych do Urzędu w odległości około 5 metrów znajduje się Kancelaria Urzędu. Mijając stanowisko Kancelarii po lewej stronie dojdziesz do Kasy. Mijając stanowisko Kancelarii Urzędu po prawej stronie dojdziesz kolejno do windy, toalet oraz przejścia w kierunku Straży Miejskiej i Urzędu Stanu Cywilnego. Przed stanowiskiem Kancelarii Urzędu po prawej stronie znajdują się trzy okienka obsługi kolejno od lewej: Działalność Gospodarcza, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności.
 • Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w w holu Urzędu przy wejściu głównym po lewej stronie na ścianie i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 • W pomieszczeniu zamontowany jest system dźwiękowy Totupoint.
 • Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia, w odległości około 2 metrów od drugich drzwi w wejściu głównym.
 • Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
 • W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 • Różnice poziomów można pokonać za pomocą platformy przyschodowej.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo
 • Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • idąc prosto około 7 metrów od wejścia głównego, mijając z lewej strony Kancelarię Urzędu.
 • Kabina windy ma głębokość 112 centymetrów i szerokość 140 centymetrów.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 92 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.
 • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 225492101 lub 223361101

Pomieszczenia

 • Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduje się na parterze budynku po prawej stronie, we wnęce naprzeciwko windy, w odległości około 15 metrów od wejścia głównego.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • W toalecie jest przewijak dla dzieci.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://plonsk.pl/251-informacje-dla-osob-niepelnosprawnych.html
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.youtube.com/watch?v=LZyz2AMsTjM
 • Pętla indukcyjna jest również dostępna w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej, Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (lokalizacja w innym budynku przy ulicy Kolbe 9) oraz w Referacie Obsługi Targowisk (lokalizacja w innym budynku przy ulicy Kopernika 3).

 

Aplikacje mobilne

Brak

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.