Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
pochmurno
9°C

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Burmistrz Miasta Płońska 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz.571)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

I.          Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
w 2024 roku.

 

 

Lp.

 

 

Nazwa zadania publicznego

Wysokość środków publicznych (dotacji) przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2024r.

 

 

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

  1.  

Udział zawodników  w Mistrzostwach Polski U18, Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS i Mistrzostwach Polski PZLA

10 000,00 zł

  1.  

Zagospodarowanie czasu wolnego wśród dorosłych mieszkańców miasta poprzez uprawianie sportu

5 000,00 zł

  1.  

Prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej

80 000,00 zł

  1.  

Rywalizacja dzieci i młodzieży w rozgrywkach ligowych i turniejach piłki nożnej pt. ”Uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w ligach i turniejach”

70 000,00 zł

  1.  

Upowszechnianie sportu wśród dorosłych mieszkańców miasta Płońska poprzez organizację treningów i udział w rozgrywkach w piłce nożnej

50 000,00 

  1.  

Organizacja Biegu Świętego Mikołaja

10 000,00 zł

 

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
 w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 

  1.  

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby                                   i możliwości

 

9 000,00 zł

  1.  

Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 

9 000,00 zł

 

  1.  

Wsparcie żywnościowe dla potrzebujących Płońszczan

 

3 000,00 zł

 

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

 

10.

 

Organizacja wypoczynku z elementami edukacyjno-wychowawczymi

 

5 000,00 zł

 

II.     Wysokość dotacji przekazanych przez Gminę Miasto Płońsk na realizację zadań publicznych w 2023 r. w wysokości:

 

L.p.

Rodzaj zadania publicznego

 

Rok 2023

1.

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

50 000,00 zł

2.

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

255 000,00 zł

3.

W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

 

25 000,00 zł

 

III.     Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje. 

O przyznanie dofinansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
, które spełniają następujące warunki:

-  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

-  zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Płońska.

 

IV.     Terminy i warunki realizacji zadań publicznych.

1.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadań regulować będą umowy zawarte pomiędzy Gminą Miasto Płońsk a oferentami wybranymi w drodze otwartego konkursu ofert.

2.    Terminy realizacji zadań publicznych będą każdorazowo określone w umowie.  Realizacja zadań powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy do dnia określonego
w zawartej umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

V.     Zasady przyznawania dotacji.

1.    Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych, na które rozpisany jest konkurs, określa:

-     ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270
z późn. zm.);

-     ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-     uchwała nr CIII/660/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Płońska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa
w ogłoszeniu konkursowym.

3.        Dotacja nie może przekroczyć 80% wartości zadania. Pozostała wartość 20% to wkład własny organizacji (finansowy, rzeczowy bądź osobowy), którą musi zapewnić oferent.

4.        Oferty niezawierające finansowego wkładu własnego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

5.        Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.        Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

7.        Realizacja zgłoszonego zadania publicznego powinna wynikać z prowadzonej przez oferenta działalności statutowej - nieodpłatnej lub/i odpłatnej pożytku publicznego (konkurs nie obejmuje działalności gospodarczej).

 

8.        Środków pochodzących z dotacji nie można przeznaczyć w szczególności na:

1)   zakup nieruchomości;

2)   zadania i zakupy inwestycyjne;

3)   podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia, w oparciu
o ustawę z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1570 z późn. zm.);

4)   rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

5)   odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6)   wydatki finansowane z innych źródeł;

7)   działalność gospodarczą, polityczną;

8)    nagrody, premie oraz inne formy pomocy rzeczowej lub finansowej dla osób

     zajmujących się realizacją zadania,

9)   wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie,

10)    wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,

11)    wydatki administracyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej.

 

VI.          Warunki składania ofert.

1.    Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest złożenie (lub przesłanie) formularza ofertowego, zgodnego z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Formularza oferty
nie można modyfikować i wprowadzać żadnych zmian.

2.    Formularz oferty realizacji zadania publicznego (dokument do pobrania).

 

3.    Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie otwartego konkursu ofert zawiera: 

1)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, 

2)   termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 

3)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, 

4)   informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne, 

5)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych
na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, 

6)   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

4.      Wypełnienie tabeli w części III pkt 6 wzoru oferty „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” – jest nieobowiązkowe, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

 

5.      Wymagania dotyczące zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

1) Wszystkie działania w ramach wskazanego zadania publicznego powinny być zaprojektowane i realizowane przez Oferenta w taki sposób, aby nie wykluczały
z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami i jednocześnie były dostosowane do charakteru realizowanego zadania publicznego.

2) Zapewnianie dostępności przez Oferenta oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami.

3) Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone
na pokrycie wydatków związanych z zapewnianiem dostępności przy realizacji zleconych zadań publicznych – tylko w zakresie realizacji zadania.

4) Informacje o sposobach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego powinny zostać wpisane w części III. 3 oferty Syntetyczny opis zadania.

Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.

5) Działania związane z zapewnieniem dostępności Oferent zobowiązany jest dobrać
do charakteru realizowanego zadania publicznego, tj. Oferent powinien uwzględnić
w ofercie (przy opisywaniu sposobu zapewnienia dostępności) te z minimalnych wymagań wskazanych poniżej, w tym z zakresu dostępu alternatywnego, które mają zastosowanie dla zadania (nie muszą być uwzględnione wszystkie minimalne wymagania). Dokonując wyboru sposobu zapewniania dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami, Oferent powinien przeanalizować trzy zakresy wskazane
w Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), zwanej dalej „ustawą o zapewnieniu dostępności”, tj.:

a) w zakresie dostępności architektonicznej należy zapewnić:

− wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne budynków, w których realizowane jest zadanie publiczne,

− instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

− informację o rozkładzie pomieszczeń w budynku, w którym jest realizowane zadanie publiczne, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

− wstęp do budynku, gdzie realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,

− osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób z miejsca, gdzie realizowane jest zadanie publiczne;

b) w zakresie dostępności cyfrowej należy zapewnić, aby:

− strona internetowa lub aplikacja mobilna stworzona na potrzeby realizacji zadania publicznego, a także treści wykorzystywane do realizacji lub promocji tego zadania zamieszczane na istniejącej stronie Oferenta i jego profilach społecznościowych, były dostępne cyfrowo, czyli spełniały zasady funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości przez spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440).

− wszystkie treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane w Internecie, jak np. zdjęcia, pliki graficzne, filmy, plakaty, dokumenty rekrutacyjne, poradniki, itp. były dostępne cyfrowo;

c) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej należy zapewnić:

− obsługę, w ramach realizacji zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.                   z 2023r. poz. 20), tj. w szczególności poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatorów internetowych, strony internetowej lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

− instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w ramach zadania publicznego, w szczególności pętli indukcyjnej, systemu FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

− podanie na stronie internetowej podmiotu informacji o realizacji zadania publicznego
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacji w tekście łatwym do czytania i rozumienia,

− na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania

publicznego, komunikacji z Oferentem w formie określonej w tym wniosku.

6) W indywidualnym przypadku jeśli ze względów np. technicznych lub prawnych Oferent nie może zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności w zakresie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, Oferent musi zapewnić dostęp alternatywny. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o zapewnieniu dostępności.

 

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a) zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnieniu

wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

b) wprowadzeniu takiej organizacji realizacji zadania przez Oferenta, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób. Zapewnienie dostępu alternatywnego może więc polegać np. na zmianie organizacyjnej (np. przeniesieniu wydarzenia do pomieszczenia na parterze, do którego nie prowadzą schody, lub zapewnianiu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, np. przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji).

7) Jeśli Oferent nie ma możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej, musi zapewnić dostęp alternatywny (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

a)   zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub

b)   za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza-przewodnika, o którym mowa                 w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, jeżeli Oferent udostępnia taką możliwość.

8) W umowie o realizację zadania publicznego Zleceniodawca określi szczegółowe warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, na podstawie oferty złożonej przez oferenta (z uwzględnieniem modyfikacji zaproponowanych przez komisję konkursową).

6.    Do formularza ofertowego należy dołączyć następujące załączniki:

(oryginały, bądź kopie następujących dokumentów):

1)        aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),tj.:

¾  w przypadku fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.),

¾  w przypadku pozostałych oferentów — inne dokumenty właściwe dla oferenta,
tj. zaświadczenia, decyzje lub inne świadczące o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej,

¾  w przypadku nie wpisanych do KRS oferentów działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany oferent posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych
w imieniu tego oferenta,

2)      w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),

3)      statut oferenta (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego),

4)      kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.    Formularz oferty oraz załączniki za wyjątkiem odpisu z KRS muszą być podpisane przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów na każdej stronie dokumentu należy umieścić napis (pieczątkę) „za zgodność z oryginałem”, datę potwierdzenia zgodności
z oryginałem. Poświadczone dokumenty powinny być podpisane przez
osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

8.    Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.

 

VII.          Termin i miejsce składania ofert.

1.    Zaadresowane na Urząd Miejski w Płońsku, Wydział Polityki Społecznej oferty wraz
z
wymaganymi załącznikami należy składać (w zamkniętych, nieprzezroczystych kopertach) w godzinach pracy Urzędu, w jeden ze wskazanych niżej sposobów:

1)        osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Płońsku przy ul. Płockiej 39,

2)        za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Płońsku,
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nazwa Oferenta

Siedziba (adres) Oferenta

                                                                                         Urząd Miejski w Płońsku

                                                                                         Wydział Polityki Społecznej

                                                                                         ul. Płocka 39

                                                                                         09-100 Płońsk

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku”.

 

Zadanie publiczne nr  (należy podać numer zadania publicznego) 

Zadanie publiczne pn.   (należy podać pełną nazwę zadania publicznego)

2.    Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2024 roku
w godzinach pracy Urzędu.

3.    O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Urzędu. W przypadku ofert przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miejskiego
w Płońsku, nie data stempla pocztowego.

4.    Nie będą przyjmowane oferty przesłane pocztą elektroniczną lub faksem.

5.    Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6.    Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane Oferentom.

 

VIII.  Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.

1.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 15 marca 2024 roku.

2.    Komisja Konkursowa, powołana przez Burmistrza Miasta Płońska w celu opiniowania złożonych ofert, dokona ich oceny w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.

 

3.    Dopuszcza się możliwość uzupełnienia ofert w oparciu o następujące zasady.

1)   Oferty złożone w terminie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

2)   Wezwanie Oferenta do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie
za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faksu
lub poczty elektronicznej e-mail, za potwierdzeniem odbioru wezwania).

3)   Uzupełnienia braków formalnych będzie można dokonać w terminie nie dłuższym niż
3 dni od dnia otrzymania wezwania.

4)   Oferty zawierające braki formalne nieuzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

4.    Uzupełnieniu podlegają oferty zawierające braki formalne:

 

 

1)                          niekompletne pod względem wymaganych załączników,

2)                          bez kompletu wymaganych podpisów, pieczęci,

3)                          potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii załączonych dokumentów,

4)                          bez wymaganych oświadczeń wskazanych w ofercie,

5)                          zawierające oczywiste omyłki rachunkowe.

 

5.    Odrzuceniu z przyczyn formalnych bez możliwości ich uzupełnienia podlegają oferty:

1)  złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,

2)  złożone na niewłaściwym formularzu,

3)  złożone przez podmiot nieuprawniony do uczestnictwa w konkursie,

4)  niekompletnie wypełnione, tj. nie wszystkie pola oferty są wypełnione,

5)  dotyczące zadania, które nie jest objęte działalnością statutową oferenta,

6)  dotyczące zadania niezgodnego z ogłoszeniem o konkursie,

7)  w których wnioskowana kwota dotacji na realizację zadania publicznego jest wyższa,
niż podano w ogłoszeniu konkursowym,

8)  nieuzupełnione w terminie,

9)  w których nie wykazano finansowego wkładu własnego oferenta co najmniej 20% całkowitej wartości zadania.

6.      Zasady oceny ofert.

1)   Ocenie merytorycznej podlegają oferty, które nie posiadają braków formalnych oraz
te, których braki formalne zostały uzupełnione przez oferenta w wyznaczonym terminie.

2)   Każdy z członków Komisji Konkursowej dokonuje indywidualnej oceny merytorycznej ofert. Końcowa ocena oferty polega na zsumowaniu punktów przyznanych przez członków Komisji i wyliczeniu średniej oceny punktowej.

3)   Oferta zaopiniowana do dofinansowania musi uzyskać w ocenie merytorycznej,
co najmniej 60% punktów.

4)   Do realizacji danego zadania publicznego wskazanego w otwartym konkursie ofert, rekomenduje się podmiot, którego oferta według kolejności zdobyła najwyższą liczbę punktów. Oznacza to, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie odnośnie danego zadania uzyskają środki finansowe z budżetu Gminy Miasta Płońska.

7.    Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest w oparciu o kryteria, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)   możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

2)   przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)   proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,

4)   planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacją zadania publicznego,

5)   planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)   analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

8.             Po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Konkursowej, Burmistrz Miasta Płońska podejmuje (w formie zarządzenia) decyzję o wyborze podmiotów, których oferty zostały wybrane wraz z wysokością przyznanej dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych będących przedmiotem konkursu.

9.             Decyzja Burmistrza Miasta Płońska w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanych środków publicznych jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.

10.         Wyniki konkursu zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku, na stronie internetowej www.plonsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku.

11.         Oferenci o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu zostaną zawiadomieni
w formie pisemnej.

12.         Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

13.         Otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony, gdy:

1)        nie złożono żadnej oferty,

2)        żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

14.    Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

1)   odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2)   zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,

3)   zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,

4)   przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku Oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Oferent zobowiązany będzie do złożenia zaktualizowanego kosztorysu oraz harmonogramu.

15.              Do spraw nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

 

 

BURMISTRZ

Andrzej Pietrasik

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

1.        Administratorem danych osobowych osób reprezentujących podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanych dalej „reprezentantami” jest Gmina Miasta Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, adres e-mail: plonsk@plonsk.pl, tel. 23 662 26 91 lub 23 663 13 00 (dalej „ADO”).

2.        W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: iod@plonsk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.        Dane osobowe reprezentantów przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia w celu:.

a)       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania konkursowego,

b)       realizacji zadań zleconych w ramach konkursu ofert – dotyczy ofert wybranych po obradach Komisji Konkursowej i po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Płońsk na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c)       archiwizacji dokumentacji.

4.        Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.

5.       Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.       Dane osobowe reprezentantów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów tj. przez okres 5 lat, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.        W związku z przetwarzaniem danych osobowych reprezentantów przysługują następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

c)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8.       Reprezentantom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.        Podanie danych osobowych reprezentantów jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału
w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 r. Bez podania danych osobowych
udział w konkursie nie będzie możliwy.

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.