Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Płońsku – tekst do odczytu maszynowego

Urząd Miejski w Płońsku

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Burmistrz Andrzej Pietrasik.

Urząd Miejski w Płońsku zajmuje się m.in.:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców: m.in. dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawaniem licencji na taksówkę
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego
 • sprawami z zakresu promocji: m.in. bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami Płońska
 • w zakresie polityki społecznej: m.in. szeroko rozumianą oświatą, nadzorem nad  jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Płońska, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • sprawami lokalowymi: m.in. najmem lokali komunalnych i socjalnych,
 • sprawami profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie: m.in. w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej, prawnej i interwencyjnej, w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie
 • sprawami w zakresie obsługi targowisk miejskich: m.in. przydzielaniem miejsc handlowych na targowiskach miejskich, strefą płatnego parkowania, umieszczaniem materiałów informacyjnych i reklamowych na słupach ogłoszeniowych należących do Gminy Miasta Płońsk
 • sprawami z zakresu zieleni miejskiej, wydawaniem decyzji na usuwaniem drzew i krzewów
 • usługami komunalnymi i ochroną środowiska: m.in. gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych, opieką nad zwierzętami,
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: zlecania projektowania, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • sprawami dot. organizacji pracy Rady Miejskiej w Płońsku

 

Jak się skontaktować z Urzędem Miejskim w Płońsku

 • telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 23 662 26 91 lub 23 663 13 00
 • listownie na adres: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk 
 • za pomocą poczty elektronicznej: plonsk@plonsk.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP.gov.pl: /in301aad4g/skrytka
 • osobiście  w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej, która zamontowana została w Kancelarii Urzędu.
 • za pomocą wideotłumacza języka migowego. Usługa dostępna przez stronę internetową miasta www.plonsk.pl lub podczas wizyty w Urzędzie Miejskim.
  Stanowisko  z dostępem online do usługi tłumacza języka migowego znajduje się w Kancelarii Urzędu na parterze budynku, oznaczone piktogramem dwóch dłoni w geście migania.  

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Miejski w Płońsku jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Dostęp do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Płońsku

W celu zapewnienia osobom  ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Płońsku, należy poprosić pracownika Kancelarii Urzędu o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Płońsku. Nie trzeba wcześniej zgłaszać takiej potrzeby.

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

 • na parkingu od strony ul. Popiełuszki znajdują się dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami
 • na parterze budynku Urzędu Miejskiego znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tu znajduje się przewijak dla dzieci

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu Miejskiego w Płońsku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego
i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.