Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Ochrona czasowa dla cudzoziemców / Тимчасовий захист для іноземців

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony formularz on-line dedykowany osobom, które są uprawnione do uzyskania zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o korzystaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1108 z późn. zm.),  w związku z decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz. Urz. UE L 71 z 4.3.2022, s. 1).

Aplikacja jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/ochrona/jak-skorzystac

Formularz został opracowany w 4 wersjach językowych: polskiej, ukraińskiej, angielskiej i rosyjskiej.

Proces wypełnienia formularza rozpoczyna się serią pytań, które pozwalają ocenić czy ww. osoba kwalifikuje się do uzyskania zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców czy też podlega przepisom ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) lub też nie kwalifikuje się na żadne z tych rozwiązań. W przypadku stwierdzenia, że cudzoziemcowi należy wydać zaświadczenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, formularz wymusi podanie danych: imienia, nazwiska, płci, daty i miejsca urodzenia, numeru telefonu i preferowanego języka wiadomości SMS (z informacją o miejscu i czasie zgłoszenia się po odbiór zaświadczenia).

Do otrzymania zaświadczenia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, co do zasady, pod warunkiem ziszczenia się warunków określonych w decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r., są uprawnione osoby, do których nie będą miały zastosowania wspomniane wyżej przepisy krajowe, tj.:

  • obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, wysiedlonych w dniu 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali w Ukrainie ze statusu uchodźcy lub równoważnej ochrony,
  • bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, którzy mogą dowieść, że przebywali legalnie w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r. na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim, i którzy nie są w stanie powrócić w bezpiecznych i trwałych warunkach do swojego kraju lub regionu pochodzenia.

 

Ww. osoby powinny być w stanie dowieść, że spełniają te kryteria kwalifikowalności, przedstawiając odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/ochrona