Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: Dla rodziny

Program Rodzina 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program rodzina 500+) będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku, ul. Św. M. Kolbe 9 (wejście od strony Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie)  –  od 1 kwietnia 2016 r.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE 500 zł?

 Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie wypłacał Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku.

 1. Wnioski będzie można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku.

2. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub odbiór osobisty w Kasie MOPS.

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :

 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: to kwota 500 zł netto, od której nie będą odprowadzane żadne składki.

KRYTERIUM DOCHODOWE: będzie dotyczyło tylko tych rodziców lub opiekunów, którzy będą składać wnioski na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

CZY KAŻDA RODZINA OTRZYMA WSPARCIE?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

UWAGA!

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

 Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko  w rodzinie (bez kryterium dochodowego) należy dołączyć:

 1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie (z kryterium dochodowym) dla osób, które pobierają świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć:

 1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie (z kryterium dochodowym) dla osób, które nie pobierają świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć:

 1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.

5. kserokopia rozliczenia za 2014 rok z Urzędem Skarbowym obydwojga małżonków i pełnoletnich dzieci,

6. nakaz płatniczy z 2014 roku - w przypadku posiadania gospodarstwa,

7. w przypadku gdy na dziecko są zasądzone alimenty - wyrok sądu,

8. w przypadku gdy na dziecko są zasądzone alimenty i rodzic nie płaci należy dostarczyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku,

9. w przypadku utraty dochodu w 2014 roku lub po tym roku - świadectwo pracy,

10. w przypadku podjęcia pracy w 2014 roku lub po tym roku - zaświadczenie od pracodawcy ze wskazaniem daty od kiedy praca była podjęta i wynagrodzenia netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc np. praca podjęta od 1 kwietnia 2015 r. to pełnym miesiącem jest maj 2015 r.,

11. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2014 roku innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 3Ob, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

12. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 roku ; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

13. odpis prawomocnego orzeczenia Sądu orzekającego rozwód lub separację - dla osób pozostających w związku małżeńskim,

14. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się  w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

INFORMACJE:

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 23 662 29 90 (Miejski O środek Pomocy Społecznej w Płońsku). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/