Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: Jak załatwić sprawę

Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej

Ewidencja ludności
tel. 23 663 13 31

Działalność gospodarcza
23 663 13 36

Dowody osobiste
23 663 13 30

Karty informacyjne

Rejestr wyborców

Karta informacyjna

Klauzula

SO.K14.F1 wniosek o ujecie w stałym obwodzie głosowania

SO.K14.F1 Wzór wniosku o ujecie w stałym obwodzie głosowania

SO.K14.F2 wniosek o ujecie w stałym obwodzie głosowania -B

SO.K14.F2 Wzór wniosku o ujecie w stałym obwodzie głosowania -B

Wydawanie zaświadczeń o utracie  lub  uszkodzeniu dowodu osobistego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

SO.K9 - Karta informacyjna- wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego 

SO.K9.F1 zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wzór zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu zawieszenia oraz cofnięciu zawieszenia certfikatów w dowodzie osobistym 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

SO.K10 Karta informacyjna -Wydawanie zaświadczeń o zgłoszeniu zawieszenia i cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

SO.K10.F2 Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

SO.K10.F1 Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Wzór zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Wzór zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

 Ewidencja ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

SO.K15.F1-wniosek o wydanie zaświadczenia

SO.K15.F1 wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

SO.K15-Karta Informacyjna-wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

Klauzula informaycjna dotycząca ewidencji ludności

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,  rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 SO.K17-KARTA INFORMACYJNA

SO.K17.F1-wniosek o udost. danych z RM oraz rejestru PESEL

SO.K17.F2- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z RDO

SO.K17.F3 - wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Klauzula informacyjna udost.danych z RDO

klauzula informacyjna dot udost. danych z rejestru mieszkańców oraz rejstru PESEL

Klauzula informacyjna dot. udost. dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 SO.K17.F1-WZÓR

SO.K17F2-wniosek o udost. danych w trybie jedn. z RDO wzór

SO. K17.F3 -udost. dokumentacji związanej z dow. osobistym wzór

Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały i na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące

 SO.K16.F1-zgłoszenie pobytu stałego

SO.K16.F1-zgłoszenie pobytu stałego wzór

SO.K16.F2-zgłoszenie pobytu czasowego

SO.K16.F2-złoszenie pobytu czasowego wzór

SO.K16 Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały, na pobyt czasowy dłuższy niż 3 miesiące

klauzula informacyjna dot ewidencji ludności

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu z wyjazdu poza granice RP

SO.K25 karta informacyjna  Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.

SO.K25.F1 - zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

SO.K25.F1 - zgłoszenie wyjazdu poza granice RP - wzór

SO.K25.F2 - zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej nić 6 miesięcy

SO.K25.F2 - Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP - wzór

klauzula informacyjna dot ewidencji ludności

 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca (zameldowanie na pobyt stały i czasowy oraz wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego) 

SO.K26 karta informacyjna Obowiązek meldunkowy cudzoziemca

SO.K16.F1-zgłoszenie pobytu stałego

SO.K16.F1 zgłoszenie pobytu stałego wzór

SO.K16.F2-zgłoszenie pobytu czasowego

SO.K16.F2-zgłoszenie pobytu czasowego -wzór

SO.K24.F1 - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

SO.K24.F1 - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - wzór

SO.K24.F1 2 - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

SO.K24.F1 2 - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - wzór

klauzula informacyjna dot ewidencji ludności

Wymeldowanie w drodze postępowania administracyjnego

SO.K13.FI wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego w drodze postępowania administracyjnego

SO.K13.F1 wzór wniosku o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego w drodze postępowania administracyjnego

SO.K13 wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego w drodze postępowania administracyjnego

klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności

Wymeldowanie obywatela RP z miejsca pobytu stałego oraz z miejsca pobytu czasowego

SO. K24 -Wymeldowanie obywatela RP z miejsca pobytu stałego, z miejsca pobytu czasowego

SO.K24.F1 - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

SO.K24.F1 - Zgłoszenie wymeldowania z miesjca pobytu stałego - wzór

SO.K24.F2 - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

SO.K24.F2 - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - wzór

klauzula informacyjna dot ewidencji ludności

Działalność gospodarcza

CEIDG

SO.K1  wyd 3 - wpis karta informacyjna CEIDG

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CZĘŚĆ CEIDG-ZS ZARZĄDCA SUKCESYJNY

CZĘŚĆ CEIDG-MW

CZĘŚĆ CEIDG-PN

CZĘŚĆ CEIDG-POPR

CZĘŚĆ CEIDG-RB

CZĘŚĆ CEIDG-RD

CZĘŚĆ CEIDG-SC

Wzór wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

Wzór wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Wzór wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gopsodarczej

Wzór wniosku o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych

Wzór wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorcy

 Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
SO.K6 Karta informacyjna - licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

SO.K6.F1-wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

SO.K6.F1-wniosek o udzielenie licencji WZÓR

SO.K6.F2-wniosek o zmianę treści licencji taxi

SO.K6.F2-wniosek o zmianę WZÓR

SO.K6.F3 zawiadomienie o zawieszeniu

SO.K6.F3 zawiadomienie WZÓR

SO.K6.F4 rezygnacja z licencji

SO.K6.F4 rezygnacja z licencji WZÓR

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

SO.K18 Karta Informacyjna zezwolenia jednorazowe

SO.K18.F1 wniosek jednor WZÓR

SO.K18.F1 wniosek jednorazo zez

 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

SO.K5 Karta zezwolenie

SO.K5.F1 wniosek o wyd zez alk

SO.K5.F1 wniosek ZEZW WZÓR

SO.K5.F2 OŚWIADCZENIE

SO.K5.F2 OŚWIADCZENIE WZÓR

SO.K5.F3 zawiadomienie o rezyg

SO.K5.F3 zawiad rezygn WZÓR

SO.K5.F4 wniosek wyprzedaż zapasów

SO.K5.F4 wniosek wyprzedaż zapasów WZÓR