Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
pochmurno
9°C

Burmistrz Miasta Płońsk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego, położonego w Płońsku przy ul. Pułtuskiej 48A, o powierzchni użytkowej 35,00 m2, na działce nr 1576/4, KW PL1L/00016258/9

Ocena 0/5

PS-SL.7150.5.2023.KL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Płońsk, dnia 22 listopada 2023 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz Regulaminu wyłaniania najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Płońsk, przyjętego zarządzeniem nr 0050.167.2017 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 03.10.2017 r., ze zm.                                                                                                                                                                                               

Burmistrz Miasta Płońsk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego, położonego w Płońsku przy ul. Pułtuskiej 48A, o powierzchni użytkowej 35,00 m2,
na działce nr 1576/4, KW PL1L/00016258/9.

Pierwszy przetarg zaplanowany na dzień 27.10.2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Lokal położony jest na parterze budynku. Składa się z dwóch pomieszczeń i wc. Wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Przeznaczony jest na prowadzenie działalności biurowej, handlowej, usługowej.

Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 20,00 zł (netto).

1.       Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy
ul. Płockiej 39, pok. 119.

2.       Przystępujący do przetargu najpóźniej do dnia 4 grudnia 2023 roku wpłacą wadium w wysokości
700,00 zł (siedemset złotych) w kasie Urzędu lub przelewem na konto: nr rachunku 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003. Za spełnienie ww. warunku uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku najpóźniej 4 grudnia 2023 roku (włącznie). Jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot wadium należy wpłacić podając nazwę lub firmę oraz siedzibę.

3.       Osoby biorące udział w przetargu są zobowiązane przedstawić dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium. W przypadku reprezentowania oferenta należy dodatkowo przedstawić dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w przetargu. Pełnomocnictwo do udziału
w
przetargu powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik zobowiązany jest złożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

4.       Wadium zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu przyszłemu najemcy, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone. Wadium wpłacone na rachunek bankowy Urzędu przez uczestników, którzy nie zostali wyłonieni w przetargu jako najemca lokalu, zostanie zwrócone na rachunek, z którego nastąpiła wpłata wadium lub na inny rachunek, po zgłoszeniu prośby na piśmie.

5.       Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie przystąpi bez usprawiedliwienia
do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator może odstąpić
od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6.       Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony 3 lata  pod warunkiem wniesienia przez najemcę zabezpieczenia w wysokości 3 miesięcznego wylicytowanego czynszu na wypadek nienależytego wykonania umowy, w tym zalegania z czynszem.

7.       Do opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu doliczany jest podatek VAT oraz opłaty niezależne
od wynajmującego (m.in. zużyta woda, odprowadzenie ścieków). Płatność winna nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury przez zarządcę.

8.       Wysokość czynszu może ulegać zmianom, nie częściej niż raz na kwartał, stosownie do wskaźnika wzrostu cen artykułów konsumpcyjnych i usług ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Koszt opłat niezależnych od wynajmującego może ulec zmianie w przypadku zmiany cen przez dostawcę mediów.

9.        Zastrzega się prawo wycofania lokalu z przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyny.

10.     Zastrzega się także, że w lokalu użytkowym, będącym przedmiotem postępowania przetargowego,
nie może być urządzana i prowadzona działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub gier na automatach o niskich wygranych, loterii fantowych. Ponadto, w lokalu nie może być wykonywana działalność polegająca na prowadzeniu sprzedaży tzw. dopalaczy i innego tego typu substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego (działających na ośrodkowy układ nerwowy
w sposób zbliżony do działania substancji psychotropowych i odurzających) oraz środków zastępczych,
jak również sprzedaży asortymentu erotycznego.

11.   Informacje o lokalu można uzyskać w Referacie Spraw Lokalowych i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego, pod nr telefonu (23) 663-13-08 lub osobiście w pok. nr 3, od poniedziałku do piątku,
w godz. od 800 do 1600 oraz w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku ul. Zajazd 5,
od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1500, tel. (23) 662 85 27 wew. 43.

 

Osoby biorące udział w przetargu mogą zapoznać się z treścią projektu umowy najmu w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku, ul. Zajazd 5 oraz Regulaminem wyłaniania najemców lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Płońsk w Urzędzie Miejskim w Płońsku, pok. nr 3.

Lokal można obejrzeć w dniu 28 listopada 2023 roku w godz. od 900 do 1000.

 

Burmistrz Miasta Płońska

Andrzej Pietrasik

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.     Administratorem danych Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Płońsk z siedzibą w Płońsku
ul. Płockiej 39, 09-100 Płońsk, adres
e-mail: burmistrz@plonsk.pl

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,    
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Płońsku za pomocą adresu e – mail:
iod@plonsk.pl lub telefonicznie
tel. 23 663 13 61 albo pisemnie na adres siedziby administratora.

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy i (lub) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 b rozporządzenia.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)     wyłonienia najemcy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Płońsk oraz zawarcia
i realizacji umowy najmu lokalu użytkowego,

b)     archiwalnym.

5.     W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku w zakresie związanym z zawarciem i realizacją umowy  najmu lokalu użytkowego.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz do organizacji międzynarodowych.

7.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy najmu lokalu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art.18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

d)      prawo do  przenoszenia swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9.      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

11.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
Format: docx, 27.52 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.