Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
16°C

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.

Ocena 0/5

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk.  

Przedmiotem przetargu jest:

   Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, będąca własnością Gminy Miasto Płońsk, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 400/128 i 400/129 o łącznej powierzchni 0,0042 ha, położona  w Płońsku przy ul. Sienkiewicza. Dla działki 400/128 i 400/129 o łącznej powierzchni 0,0042 ha w Sądzie Rejonowym w Płońsku w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW PL1L/00021326/5.
   Działka nr nr 400/128, 400/129 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego m. Płońska, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr IV/19/2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 2477 z 19 marca 2015 roku) położona jest w obszarze urbanistycznym oznaczonym symbolem: 1UH – Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług handlu. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, lokale usługowe o profilu innymi niż określonym w przeznaczeniu podstawowym.
   
Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wymaga ustanowienia służebności przechodu i przejazdu, z uwagi na brak dostępu przedmiotowych nieruchomości do drogi publicznej, tj. do ul. Żołnierzy Wyklętych.
   
Służebność przejścia i przejazdu, polegała będzie na prawie przechodu i przejazdu po działce 400/178 o pow. 0,0594 ha oraz pasami dróg wewnętrznych znajdujących się na działkach nr nr 400/152 o pow. 1,1672 ha i 400/150 o pow. 0,0782 ha., na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr nr 400/128 i 400/129 o łącznej powierzchni 0,0042 ha, położonej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza, stosownie do ustaleń zawartych w Uchwale Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17.03.2016 r., w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza w drodze przetargu.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Płońsku, sala nr 117.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 41.945,00 zł.

w tym wartość nieruchomości - 40.092,00 zł.,

wartość służebności gruntowej - 1.853,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty – 4.194,50 zł. w terminie do dnia 19.06.2024 roku /włącznie/ na konto Urzędu Miejskiego w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Płońsku, nr konta: 73 8230 0007 0004 5636 2000 0003, z dopiskiem „Wadium za działkę nr nr 400/128 i 400/129”. Za spełnienie ww. warunku uważa się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Płońsku najpóźniej w dniu 19.06.2024 roku /włącznie/,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego,

- w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,

- przedłożenie przez osobę upoważnioną do reprezentowania osoby prawnej aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych występujących i nabywających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności – aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku wystąpienia jednego ze wspólników  spółki cywilnej notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- w przypadku reprezentowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

- przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają  przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. Urz. z 2017 r., poz. 2278).

Wpłacone przez nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu; Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywcą nieruchomości zostanie osoba, która w przetargu zaoferuje najwyższą cenę; protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

Zapłata ceny za nabytą nieruchomość winna nastąpić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, której termin ustali sprzedający. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane przez sprzedającego konto.

Właściciel, tj. Gmina Miasto Płońsk nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte sprzedawanej nieruchomości. Nieruchomość zbywana jest w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upłynął 10 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / tj. Dz. U. z 2024 r.,  poz. 361/, do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Opłaty: notarialna i sądowa związane z nabyciem nieruchomości obciążają nabywcę.

Zbycie ww. nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023, poz. 344 ze zm.), ustawie o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) oraz zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Płońsku określonymi w Uchwale Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy miasto Płońsk, położonej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza w drodze przetargu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO,  Dz. U. UE.L 2016 nr 119 1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021, poz. 1899 ze zm.),  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/, tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06. 

 

Płońsk, dnia 14.05.2024 r.

BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
/-/
Andrzej Pietrasik

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.